Privacybeleid

Privacybeleid Onze informatie over gegevensbescherming is als volgt opgebouwd: U neemt contact met ons op via verschillende kanalen U bezoekt onze website U neemt contact met ons op via telefoon of internet U bezoekt ons kantoor U neemt contact met ons op via e-mail U stuurt ons een ongevraagde aanvraag Informatie over gegevensbescherming voor het bezoeken van de website Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de website SIGNATURE PROPERTIES SOLUTIONS.com (hierna “website” genoemd) De volgende informatie is van toepassing op zowel de website LOKAYT LDA , in haar functie van verantwoordelijke autoriteit (hierna ook als “LOKAYT LDA” informeert haar gebruikers dat

  • door gebruik te maken van de website, persoonsgegevens over hen zullen worden verwerkt, met name ● persoonsgegevens (bv. e-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres telefoonnummer – in het navolgende “gegevens” of “persoonlijke gegevens”) die door gebruikers worden verstrekt bij het moment van registratie op de website (bijv. in verband met contactverzoeken); ● persoonlijke gegevens die door de internetbrowser van de gebruiker worden overgebracht telkens wanneer de gebruiker toegang krijgt tot de website en worden opgeslagen in logbestanden, ook wel serverlogs genoemd. Deze gegevens omvatten: IP-adres (internetprotocoladres) van de toegang hebbende computer; naam van de bezochte site; datum en tijdstip van toegang; gerelateerde URL van waaruit de gebruiker toegang heeft tot de site; aantal overgedragen gegevens; statusrapport van succesvolle toegang; ID-nummer van de sessie; ● e-mail adres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer dat door gebruikers bij het verzenden van een aanvraag; Doel van de verwerking LOKAYT LDA , als verantwoordelijke autoriteit,
  • verwerkt de persoonsgegevens van website voor de volgende doeleinden: ● Beantwoording van verzoeken van gebruikers binnen het bedrijf ● Het doorsturen van e-mail nieuwsbrieven (alleen website) over de eigen aanbiedingen en reclame door het bedrijf of derden voor zover wettelijk toegestaan mate of op basis van toestemming. ● Voor de functionaliteit en optimalisatie van de SIGNATURE PROPERTIES OPLOSSINGEN website ● Analyse van de website voor het bepalen van gebruikersgedrag en voor op interesse gebaseerde reclame. (Rechtsgrondslag is de toestemming.); ● Identificatie en eventuele blokkering van gebruikers die een zgn. adblocker hebben geïnstalleerd en die daardoor reclame blokkeren. ● Om frauduleuze activiteiten of misbruik op de website of in verband met de website of de property app en om de wettelijke bepalingen voor beveiligde websites. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is GDPR artikel 6(1)(a), indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, artikel 6, lid 1, onder b), als de basis voor de verwerking een contractuele relatie is en artikel 6, lid 1, onder f), als de grondslag de legitieme belangen van LOKAYT LDA. Indien de rechtsgrondslag uw toestemming is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping. Indien de rechtsgrondslag een rechtmatig belang is, hebt u tevens in beginsel het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw situatie. Artikel 21 GDPR is in dit verband van toepassing. Aard van de verstrekking van persoonsgegevens en gevolgen van bezwaar De verstrekking van persoonsgegevens door gebruikers geschiedt op vrijwillige basis. Zij kunnen vrij beslissen of zij persoonsgegevens aan LOKAYT LDA ter beschikking willen stellen en kunnen vervolgens hun toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens die zij reeds ter beschikking zijn gesteld. Herroeping kan tot gevolg hebben dat de website van LOKAYT LDA niet meer bruikbaar is. Toegang tot de gegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door LOKAYT LDA en (voor wat betreft individuele zaken) in het bijzonder door ● Werknemers (vaste medewerkers zoals job-houders en zelfstandige vastgoedadviseurs) en consultants die gemachtigd zijn om de website en onroerend goed app te beheren en de bijbehorende diensten te verlenen; ● Externe toeleveringsbedrijven (bijv. IT-dienstverleners, hostingproviders, enz.) waaraan LOKAYT LDA verwerkingsdiensten heeft uitbesteed in het kader van een opdracht verwerkingsovereenkomst. Informatie over de gegevens Als verantwoordelijke instantie zijn wij in staat om informatie te verstrekken over uw persoonlijke gegevens. Deze informatie mag echter alleen om de volgende redenen worden verstrekt: ● In geval van naleving van wettelijke verplichtingen of verplichtingen die voortvloeien uit verordeningen en richtlijnen krachtens nationale of Europese wetten. ● Voor de verdediging in rechte in geval van een juridisch geschil. Opslaan en verwijderen van gegevens LOKAYT LDA bewaart persoonsgegevens voor de tijd die nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, met inbegrip van een eventuele bewaar periode bepaald door de toepasselijke wetgeving (bv. bewaring van boekhoudkundige boekhouding) en in ieder geval voor een maximum van 24 maanden nadat de persoonsgegevens verzameld. Links naar sociale-mediapagina’s Deze website bevat links naar de belangrijkste social media netwerksites (bijv. Facebook en Twitter). Dit zijn geen ingebedde social media plug-ins, maar een link via waardoor geen persoonsgegevens aan de exploitanten van de sociale media worden doorgegeven. Rechten van de betrokkenen U hebt het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevens verwerking). Onder bepaalde voorwaarden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen gegevens verwerking in de toekomst, om deze te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Ten slotte, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verzending van reclamemateriaal of de uitvoering van marktonderzoek of commerciële communicatie te allen tijde tegenhouden. Samengevat heeft u het recht om
  • informatie,
  • correctie,
  • schrapping (of om te worden vergeten),
  • beperking van de verwerking,
  • gegevensoverdraagbaarheid,
  • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Wij wijzen u erop dat uw recht op verwijdering aan bepaalde beperkingen onderhevig is. Voor hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij op grond van een verdere periode moeten bewaren op grond van een wettelijke bewaartermijn. Gegevens die wij nodig hebben voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering. Om de bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunnen gebruikers schrijven naar het volgende e-mail adres info@signature-properties-solutions.com of post adres LOKAYT LDA, 18, Avenida Eng, Duarte Pacheco 8005-492 Santa Barbara de Nexe. Evenzo kunnen gebruikers op elk moment hun toestemming intrekken voor, corrigeren en de verwerking van hun gegevens verwijderen. Contactpersonen De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van gegevens is LOKAYT LDA gevestigd te Avenida Eng. Duarte Pacheco, 18 , 8005-492 Santa Barbara de Nexe , Portugal. Op vragen over onze verwerkers van gegevens, stellen wij u graag een actuele lijst van deze verwerkers voor u beschikbaar. Indien u vragen heeft over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevens bescherming, kunt u contact opnemen met info@signature-properties-solutions.com, de functionaris voor gegevens functionaris voor gegevensbescherming bij LOKAYT LDA. Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is: Comissão Nacional de Protecção de Dados Av. D. Carlos I, 134 – 1º , 1200-651 Lisboa, Tel: +351 213928400 / Fax: +351 213976832 E-mail: geral@cnpd.pt https://www.cnpd.pt/home/rgpd/rgpd.htm  

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken