NGI Niet-Gewoonlijke Inwoner Regeling

 • Portugal is een zeer aantrekkelijke optie voor personen die een niet-gewoonlijke inwoner (NHR) worden. Als voordelige regeling voor de inkomstenbelasting is de NHR beschikbaar voor personen die fiscaal inwoner van Portugal willen worden, mits zij in een van de voorafgaande vijf jaren geen Portugees fiscaal inwoner waren. De NHR-status wordt verleend voor 10 jaar.
 • Om als NHR in aanmerking te komen, moet men ten minste 183 dagen per jaar in Portugal doorbrengen.
 • De voordelen van NHR zijn:
  • Verlaagd forfaitair tarief van 20% voor Portugese inkomsten uit (zelfstandige) arbeid uit in aanmerking komende activiteiten in Portugal
  • Vrijstelling voor bijna alle inkomsten uit buitenlandse bronnen
  • Geen schenkings- en successierechten voor vermogen buiten Portugal. Erfenissen of schenkingen van Portugese vermogensbestanddelen aan echtgeno(o)t(e), afstammelingen of ascendenten zijn vrijgesteld van belasting. Erfenissen of schenkingen aan andere personen zijn onderworpen aan een forfaitair zegelbelastingtarief van 10%
  • Geen vermogensbelasting en gratis overmaking van geld naar Portugal of naar het buitenland
  • Portugese bedrijven kunnen profiteren van de non-discriminatievoorschriften van de EU en de EU-richtlijnen inzake fusies, dividenden, rente en royalty’s, alsook van de verdragen inzake dubbele belastingheffing die Portugal heeft ondertekend.
  • Dividenden en kapitaalwinsten die door Portugese bedrijven worden verkregen, kunnen profiteren van een deelnemingsvrijstellingsregeling, waardoor Portugal een interessante locatie wordt voor investeringen in het buitenland.
  • Niet-ingezetenen betalen een vast tarief van 10% over de inkomsten uit hun buitenlandse pensioenen.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken